اطلاع نیوز -> مقاطع کارشناسی ارشد در مرکز علمی کاربردی ورامین راه‌اندازی می‌شود