اطلاع نیوز -> پیشرفت‌های علمی کشور مرهون پویایی دانشگاه‌ها است