اطلاع نیوز -> کمبود شدید تخت‌ ICU با اجرای طرح تحول سلامت